dobreubezpieczenia-icons-oferta-majatkowe-w-200w.png

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie domu i mieszkania
Przedmiotem ubezpieczenia mogą być: dom jednorodzinny, mieszkanie, rozumiane jako część budynku wielomieszkaniowego, wraz z pomieszczeniami przynależnymi (np. piwnica, garaż) a także mienie ruchome należące do Ubezpieczającego, stałe elementy nieruchomości. Bardzo często nieodłącznym elementem ubezpieczenia nieruchomości jest ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.
Ubezpieczenie skierowane jest do wszystkich osób posiadających nieruchomość lub ją użytkujących na podstawie pozostałych tytułów prawnych (umowa najmu, użyczenia, itp.). Częstą praktyką jest ubezpieczanie samych ruchomości domowych bez ubezpieczania nieruchomości – w szczególności gdy osoby użytkujące daną nieruchomość nie są jej właścicielami, a jedynie najemcami.
 • OC w życiu prywatnym jest ubezpieczeniem niezwykle istotnym. Dobór odpowiednio wysokiej sumy gwarancyjnej może uchronić nas w przyszłości od nieprzyjemnych konsekwencji finansowych związanych z koniecznością naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej, takich jak np.: naprawienie szkód sąsiadowi za zalanie mieszkania.
 • Przy zakupie nieruchomości na kredyt banki wymagają od kredytobiorców ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Nierzadko kredytobiorcy zapominają, że podstawowe ubezpieczenie murów nie zapewnia im kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej i częstym przeoczeniem jest brak ubezpieczenia stałych elementów mieszkania jak i ruchomości domowych.
 • Limity sum ubezpieczenia dla poszczególnych zdrzeń

Dodatkowo aby w pełni zabezpieczyć Twój majątek proponujemy także assistance. W jego zakres wchodzą:

 • pomoc interwencyjną w postaci wizyty np. hydraulika, ślusarza, szklarza,
 • awaryjne otwarcie drzwi np. gdy zgubimy klucze,
 • wizytę lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku (na terenie całej Polski),
  naprawę sprzętu AGD, RTV, PC,
 • naprawę samochodu, którego np. nie możemy uruchomić pod domem,
 • zakwaterowanie na czas naprawienia dużej szkody,
 • dozór mienia – np. ochrona domu po kradzieży,
 • opieka nad ludźmi i zwierzętami w czasie hospitalizacji ubezpieczonego,
 • opieka nad osobami niesamodzielnymi – np. wizyta pielęgniarki u osoby obłożnie chorej podczas wyjazdu ubezpieczonego na urlop,
 • osobisty opiekun – np. organizacja zakupu i dostarczenia pod określony adres kwiatów, czy biletów do kina,
 • informacja medyczna.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego i osób bliskich za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia wskutek wykonywania przez nich czynności życia prywatnego. Za czynności życia prywatnego uważane są: czynności związane z posiadaniem i użytkowaniem przez Ubezpieczającego i osoby bliskie lokalu lub budynku mieszkalnego; opiekę nad dziećmi oraz innymi osobami zamieszkałymi wspólnie z Ubezpieczającym za których czyny Ubezpieczający lub osoba bliska ponosi odpowiedzialność z mocy prawa; posiadanie przez Ubezpieczającego lub osoby bliskie zwierząt domowych; rekreacyjne uprawianie sportu; używanie pojazdów bez własnego napędu (które nie podlegają rejestracji w rozumieniu prawa o ruchu drogowym oraz wózki inwalidzkie, dziecięcych); używanie jednostek pływających (kajaki wodne, rowery wodne, deski surfingowe, itp.) z wyjątkiem sytuacji gdy są one użytkowane bez odpowiednich uprawnień; spowodowanie wypadku drogowego w charakterze przechodnia.
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym jest ubezpieczeniem skierowanym do każdej osoby chcącej zabezpieczyć siebie i swoich bliskich przed roszczeniami wynikłymi z wykonywania czynności życia prywatnego.

Należy wybrać przede wszystkim odpowiednio wysoką sumę gwarancyjną, gwarantującą zabezpieczenie przed ewentualnymi roszczeniami. Spowodowanie wypadku drogowego w charakterze przechodnia powoduje stosunkowo niewielkie szkody na mieniu (np. rozbity samochód) lecz szkody na osobie (kierowca rozbitego pojazdu ma poważne urazy ciała i wymaga długotrwałego leczenia i rehabilitacji) są już znacznie większe.

Zakłady ubezpieczeń proponują ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zazwyczaj przy ubezpieczaniu nieruchomości. W zależności od ubezpieczyciela, zakres terytorialny ochrony może być „przyczepiony” jedynie do lokalizacji w której ubezpieczona jest nieruchomość lub może być „przyczepiony” do danej osoby (niektórzy ubezpieczyciele proponują ochronę ubezpieczeniową na cały świat z wyjątkiem USA i Kanady).

 • Przy zakupie nieruchomości na kredyt banki wymagają od kredytobiorców ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Nierzadko kredytobiorcy zapominają, że podstawowe ubezpieczenie murów nie zapewnia im kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej i częstym przeoczeniem jest brak ubezpieczenia stałych elementów mieszkania jak i ruchomości domowych.
 • Limity sum ubezpieczenia dla poszczególnych zdrzeń

Ubezpieczenia rolnicze

Ubezpieczenie upraw obejmuje szkody w uprawach wyrządzone przez opady atmosferyczne, huragan, czy przymrozki a także zwierzęta hodowlane od padnięcia, uboju z konieczności czy tez ognia i innych zdarzeń losowych.

Jest to obowiązkowe lub dobrowolne ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
Jest to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne.